جغرافیای ری (تغيير مركزيت ادارى و اسمى سرزمين رى)

تغيير مركزيت ادارى و اسمى سرزمين رىچنانچه گذشت پس از حمله مغول، مركزيت ادارى رى تغيير كرد و ورامين و تهران مركز ناحيه رى گرديدند. و نزديك به شش قرن، حكومت ناحيه از نظر اسمى[…]

ادامه مطلب …

جغرافیای ری (مركزيت سياسى و ادارى تاريخى رى)

مركزيت سياسى و ادارى تاريخى رىسرزمين رى به لحاظ موقعيت مطلوب فرهنگى، سياسى، اقتصادى و ارتباطى، در پيش از اسلام و بعد از آن، از جايگاه شايسته اى در مركزيت سياسى و ادارى برخوردار بوده[…]

ادامه مطلب …

جغرافیای ری (تقسيمات كشورى)

تقسيمات كشورىدر ۱۳۱۶ه .ش در تقسيمات كشورى ايران تغييرات وسيعى يافت و ايران به ۱۰ استان و ۴۹ شهرستان تقسيم گرديد. ناحيه تهران با عنوان شهرستان تهران در شمار شهرهاى استان دوم به مركزيت سارى[…]

ادامه مطلب …

جغرافیای ری ( دارالخلافه و ولایت تهران )

دارالخلافه تهراناعتماد السلطنه يكى از شخصيت هاى دوره ناصرى، در كتاب المآثر و الآثار در مورد تقسيمات كشورى ايران گزارش مبسوط و گسترده اى را آورده است كه با وجود تفصيل، كامل و جامع و[…]

ادامه مطلب …