جغرافیای ری (آثار تاريخى و باستانى-‍۶)

جغرافیای ری (آثار تاريخى و باستانى-‍۶) ‍‍پایانیبقاياى قلعه طبركنشانه هايى كه از محل قلعه طبرك در منابع مختلف ثبت افتاده، مسلم مى سازد كه اين دز بر فراز كوه نقاره خانه در شمال تقى آباد[…]

ادامه مطلب …

جغرافیای ری (آثار تاريخى و باستانى-۴)

۲. برخى از آثار و بناهاى باستانی(بخش چهارم) بقاياى آتشكده رى و تپه ميليك بناى آجرى عظيم در فاصله قريب هفت كيلومترى مشرق قصبه فعلى شهر رى (حضرت عبدالعظيم) بر فراز تپه واقع بوده كه[…]

ادامه مطلب …

وابستگی منطقه ای ری (ماد راگيانا و ماد پایین)

ماد راگياناجايگاه مهم رى به لحاظ اقتصادى و سياسى و ارتباطى و فرهنگى به گونه اى بوده است كه برخى رى را يكى از اجزاى سه گانه تقسيماتى امپراطورى ماد مى دانند. پيرنيا نوشته است:[…]

ادامه مطلب …