بزرگان ری (ابوحاتم رازى، احمدبن حمدان )

ابوحاتم رازى، احمدبن حمداناحمد بن حمدان بن احمد (د ۳۲۲ ق / ۹۳۴ م)، از متفكران، مصنّفان و داعيان بزرگ اسماعيلى ايران. ابن حجر ( او را«ليثى» خوانده است كه وجه اين نسبت روشن نيست

ادامه مطلب …